Freedom to Share

Freedom to Share

Ett medborgarinitiativ för att legalisera det moderna kulturlivet

Motivering

Vad föreslår vi mer praktiskt, och varför?

Med det här initiativet uppmanar vi kommissionen att anta en rättsakt om undantag för upphovsrätt, närstående rättigheter och databasrätt för fysiska personer som delar filer via digitala nät för personligt bruk utan vinstsyfte.
Det första fildelningsprogrammet Napster lanserades 1999 och sedan dess har det utvecklats allt effektivare fildelningstjänster (t.ex. Gnutella, Freenet och BitTorrent).
Redan från början motsatte sig de största upphovsrättsinnehavarna fildelning av verk och annat material som skyddas av upphovsrätt, närstående rättigheter och databasrätt, och gällande lagstiftning är i stort sett i linje med deras förväntningar.
Men en fråga kvarstår: är det rätt att upphovsrätt, närstående rättigheter och databasrätt förbjuder delning av verk och annat material?
Dessa rättigheter borde i stället främja spridningen av kultur, innovation och sociala framsteg.
Gällande lagstiftning som förbjuder delning av filer som innehåller verk eller annat material som skyddas av upphovsrätt, närstående rättigheter och databasrätt begränsar kraftigt rätten att ta del av forskning och kultur, som är inskriven i artikel 27 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.
Frågan är ännu mer relevant i dag, efter antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/790 av den 17 april 2019 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden.
Direktivet har en paradoxal effekt: Artikel 17 underlättar för leverantörer av delningstjänster för innehåll på nätet att få tillstånd att sprida upphovsrättsskyddat innehåll och gynnar därmed deras roll som privilegierade förmedlare och deras metoder för teknisk kontroll och profilering av invånarna. Fildelning är däremot inte tillåten.
Målet med det här initiativet är att privatpersoner ska kunna dela filer direkt via peer-to-peer-nät så att de får tillgång till vetenskap och kultur utan att utsättas för kontroller och profilering. En EU-rättsakt som tillåter detta skulle vara helt förenlig med internationell rätt om rättighetsinnehavarna fick en rimlig ersättning.
Människor och deras grundläggande rättigheter måste stå i centrum för politiken och lagstiftningen. Det är därför nödvändigt att ändra reglerna för delning av filer som innehåller verk och annat material som skyddas av upphovsrätt, närstående rättigheter och databasrätt för att frigöra den potential för frihet och social, kulturell och ekonomisk utveckling som de digitala näten erbjuder.